Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je prístroj, ktorý slúži na čerpanie energie využívaním zdrojov obnoviteľnej energie, ktorých teplota je vždy nižšia ako potrebná teplota na vykurovanie. Zhromažďuje teplo na prevádzku domu – vykurovanie miestností, zohrievanie ventilovaného vzduchu a úžitkovej vody, v poslednej dobe je trendom aj zohrievanie vody v bazéne.

Pri takejto transformácii energie je potrebná mnohonásobne nižšia spotreba elektrickej energie než je hodnota získanej tepelnej energie. Tepelné čerpadlá získavajú potrebnú energiu hlavne z okolitého vzduchu, teplo zo zeme, povrchových a podzemných vôd, solárnu energiu ale taktiež nevyužiteľné teplo vzniknuté chladením, teplo odpadových vôd, a iné formy odpadového tepla.

Pri prevádzke tepelných čerpadiel nevznikajú emisie ani pevný odpad, takže je tento spôsob čerpania energií považovaný v globále za ekologický.

Tepelné čerpadlá majú široké využitie vykurovania od rodinných domov, až po priemyselné, spoločenské a športové haly a zariadenia s vysokou tepelnou záťažou.

Podľa spôsobu získavania primárnej energie sa systémy tepelných čerpadiel delia na:

Systém voda – voda

Na získanie energie sa využíva ako zdroj tepla povrchová voda. Tepelné čerpadlo potrebuje prečerpať cca 300 litrov vody za hodinu na výrobu 1 kW tepelnej energie. Z podzemnej vody (zo zdroja studničnej vody) stačí polovica na získanie 1 kW.

Systém zem – voda

Pri získaní tepla sú potrebné vrty do hĺbky minimálne 100 m, alebo horizontálne zemné kolektory. Tepelné čerpadlo zachytáva v pôde teplo, vzniknuté pôsobením slnečného žiarenia, dažďa a vonkajšieho vzduchu. Pri tomto systéme treba do úvahy brať vlastnosti pôdy, klimatické podmienky a možnosti uloženia kolektorov.

Systém vzduch – voda

Tento systém sa používa najčastejšie. Vzduch, ktorý je zdrojom energie, sa nachádza všade a aj náklady sú nižšie oproti ostatným systémom. Tento systém však sám osebe nedostačujúci a treba ho doplniť ďalším tepelným zdrojom – plynovým alebo elektro- kotlom.

Napísala Moggy