Technológie a systémy zatepľovania fasád

Tepelná ochrana a celková energetická náročnosť budovy sú v priebehu životnosti ovplyvňované postupným vývojom technických požiadaviek a im zodpovedajúcej aplikácie nových tepelnoizolačných materiálov a systémov pri realizácii stavieb.

Takmer všetky budovy postavené v minulom storočí majú nevyhovujúce tepelnotechnické vlastnosti. Vysokú spotrebu tepla a tým aj náklady na vykurovanie majú bytové domy, rodinné domy, administratívne budovy, školy, nemocnice apod. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov je možné dosiahnuť zlepšením tepelnej ochrany budov dodatočným zateplením.

Zatepľovanie je možné charakterizovať ako súbor technických opatrení na obalových konštrukciách budovy, pri ktorom sa zabudovaním prídavných vrstiev vrátane tepelnoizolačnej vrstvy majú zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti budovy.

Z hľadiska princípov skladby, použitých materiálov na vytvorenie jednotlivých vrstiev a uplatnených doplnkových výrobkov sa zatepľovacie systémy obvodového plášťa delia na:

  • tepelnoizolačné omietky
  • kontaktné zatepľovacie systémy
  • odvetrané (montované) zatepľovacie systémy

Vzhľadom na realizačné náklady a návratnosť investície sa v rozhodujúcej miere používa zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom.