Oprávnená stavba na cudzom pozemku

Existencia oprávnenej stavby na cudzom pozemku predstavuje nežiaduci stav, ktorý je však pomerne častý. Pri jeho riešení je predovšetkým potrebné vychádzať z toho, že vlastnícke práva vlastníka pozemku a vlastníka stavby sú samostatné, rovnocenné a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.

Obidvaja vlastníci majú rovnaké právo predmet vlastníctva držať, užívať a nakladať s ním. Nevýhodou je, že jediný spôsob, ako stavbu na cudzom pozemku užívať na účel, ktorý by mala plniť, sa spája s prechodom alebo prejazdom cez cudzí pozemok, čo nepochybne predstavuje zásah do vlastníckeho práva vlastníka pozemku, resp. spoluvlastníkov.

Je preto hlavne v záujme vlastníka stavby upraviť si vzájomné pomery dohodou, teda dohodnúť sa na úprave užívacích práv k pozemku. Aby sa predišlo vzniku sporov, mala by zmluva v čo najväčšej miere zohľadňovať oprávnené požiadavky obidvoch zmluvných strán.

Požiadavkou spoluvlastníkov pozemku môže byť napríklad spolupodieľanie sa na úhrade nákladov spojených s údržbou komunikácie, oplotenia alebo iného vybavenia pozemku, ktoré sú využívaním nehnuteľností spoločne využívané. Takúto požiadavku je možné označiť za opodstatnenú vzhľadom na to, že reálnym užívaním stavby sa spomínané príslušenstvo k pozemku a samotný pozemok opotrebúva. Výška príspevku by mala vychádzať zo skutočných nákladov na údržbu, ktorých vynaloženie by vám mali spoluvlastníci pozemku preukázať, a mala by zároveň odrážať aj skutočnú mieru užívania pozemku a opotrebenia komunikácie zo strany vlastníka pozemku.