Rekonštrukcia bytového jadra

Bytové jadro je dôležitou súčasťou bytu, ktorá ovplyvňuje kultúru bývania. Nespokojnosť užívateľov s konštrukčnými nedostatkami, dispozičným a materiálovým riešením najmä ľahkých jadier vedie k potrebe obnovy. Bytové jadrá sú po 30 rokoch užívania zastarané. Rozvody vody a kanalizácia končia svoju životnosť. Odstránenie nedostatkov vyžaduje venovať sa tomuto problému komplexne v rámci obnovy celého bytového objektu.

Nie je najlepším riešením, aby bytové jadro prerábal užívateľ svojpomocne, len ako náhradu pôvodných ľahkých priečok za murované s novými obkladačkami. Nesprávnym riešením, bez statického posúdenia nového dodatočného zaťaženia stropných konštrukcií, neriešením požiarnej bezpečnosti a mnohými ďalšími možnými chybami môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti celého objektu. Predstavu užívateľa o dispozičnom a materiálovom riešení obnoveného bytového jadra je potrebné skĺbiť s možnosťami stavebnej sústavy, požiadavkami noriem a hygienických predpisov, čo sa zabezpečí spracovaním projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia bytového jadra je z pohľadu stavebníka jednoduchou záležitosťou, no pre laika to môže byť veľmi komplikované. Ani táto naoko časovo nenáročná úprava nebude hotová behom dvoch-troch dní. Každý stavebný materiál má predpísanú dobu schnutia. Ak sa táto nedodrží, jednotlivé zložky stavby sa správajú inak, ako by sa očakávalo. Pre kvalitnú rekonštrukciu preto počítajte s časovým trvaním 7 až 10 dní, podľa rozsahu prác.

Pri dohadovaní konkrétnych podmienok zo stavebnom firme sa nezabudnite dohodnúť aj na otázkach upratovania a odstraňovania odpadu a zahrňte tieto položky do zmluvy.