Zámenná zmluva pri nehnuteľnostiach

Zámenná zmluva Zámenná zmluva sú vlastne dve kúpne zmluvy o prevode nehnuteľnosti spojené do jedného kontraktu. Zámennou zmluvou sa dá nadobudnúť vlastnícke právo ku každému typu nehnuteľností, teda domu, bytu aj pozemku.

Právna úprava zámennej zmluvy je riešená v Občianskom zákonníku. Pri zámennej zmluve si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.

Každej zo strán vznikajú rovnaké povinnosti tak ako pri kúpnej zmluve, a to predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú.

V prípade, ak uzavierate zámennú zmluvu napríklad bytov, je nevyhnutné dbať na zistenie všetkých potrebných skutočnosti tak, ako je tomu pri kúpe. Zároveň je obzvlášť dôležitá cena bytu a určenie prípadného doplatku v prípade, ak sú ceny bytov rôzne. Je preto vhodné, ak vám pri uzatváraní zámennej zmluvy bude asistovať právnik alebo iný odborník znelý problematiky.