Postup pri predaji/kúpe nehnuteľnosti na hypotekárny úver

Pri hypotéke existujú dve potenciálne riziká – na strane predávajúceho a kupujúceho. Základným záujmom predávajúceho je zinkasovať za prevod vlastníctva k nehnuteľnosti kúpnu cenu. Predávajúci by si mal poistiť vyplatenie kúpnej ceny za predanú nehnuteľnosť.

Špecifikom predaja cez hypotekárny úver je, že predávajúci nedostane kúpnu cenu v plnej výške pri podpise kúpnej zmluvy, ale až po určitom čase na účet z hypotekárnej banky po zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho.

Predávajúci by si mal overiť solventnosť kupujúceho a mal by trvať na splnení dvoch podmienok: zložení zálohy na kúpnu cenu pri podpise zmluvy o budúcej zmluve minimálne vo výške 10 % až 20 % z kúpnej ceny. Ak niekto nechce zaplatiť preddavok, zrejme nemá o vyhliadnutú nehnuteľnosť skutočný záujem.

Zmluvu o budúcej zmluve treba koncipovať tak, že ak si kupujúci do 1-2 mesiacov nevybaví hypotekárny úver, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť a zložená zábezpeka prepadá ako zmluvná pokuta v prospech predávajúceho. Predávajúci by mal požadovať od kupujúceho aj certifikát, že spĺňa požadované kritériá a banka je pripravená poskytnúť mu hypotekárny úver.

Kupujúci by si mal v prvom rade overiť, či predávajúci je skutočne vlastníkom ponúkanej nehnuteľnosti. Preto je dôležité overiť totožnosť osoby predávajúceho.

V prípade sprostredkovateľa je vhodné skontrolovať plnomocenstvo, ktoré by  malo obsahovať notárky overené podpisy a žiadať preukázanie listu vlastníctva, ideálne originálu. Informácie z lisu vlastníctva je možné overiť na príslušnom katastrálnom úrade. Ak je vlastníkov viac je nevyhnutné, aby boli všetci v kúpnej zmluve uvedení.