Podnájomná zmluva

Základným faktom, ktorý je potrebné si uvedomiť je, že z podnájomnej zmluvy vyplývajú nájomcovi bytu menšie práva ako zo zmluvy nájomnej.

Podnájomnú zmluvu uzatvárate s nájomcom bytu a nie priamo s jeho majiteľom a jej podmienky vyplývajú z medzi nimi dohodnutej nájomnej zmluvy. Dôležité je napríklad vedieť, že pri podnájomnej zmluve neplatia také isté výpovedné podmienky ako pri zmluve nájomnej. Pri nájomnej zmluve totiž podmienky výpovede upravuje zákon, pri podnájomnej si tieto podmienky určuje nájomca bytu v úlohe prenajímateľa bytu na základe dohody s podnájomcom. Na podmienkach výpovede je preto vhodné dohodnúť písomne.

Ak uzatvárate podnájomnú zmluvu, žiadajte od nájomcu bytu, s ktorým sa chystáte túto zmluvu uzavrieť, aby vám predložil nájomnú zmluvu. Porovnajte, či podmienky uvedené v podnájomnej zmluve nie sú v priamom rozpore s podmienkami uvedenými v zmluve nájomnej.

Dôležité takisto je, či má nájomca bytu súhlas od majiteľa nehnuteľnosti uzatvárať podnájomnú zmluvu. Bez neho je totiž podnájomná zmluva neplatná a v prípade nejakých problémov sa nedomôžete svojich práv ani na súde.