Rekonštrukcia malého rozsahu

V prípade rekonštrukcie malého rozsahu, pri ktorej stačí ohlásenie stavebnému úradu, je postup jednoduchší. V prvom rade je rozdiel v tom, že pokým pri stavbe nehnuteľnosti alebo rozsiahlych rekonštrukcií je potrebné podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia, rekonštrukcia malého rozsahu si vystačí s ohlásením. jednoduchšie. Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác musí obsahovať meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka, údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť a rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

K ohláseniu je ďalej potrebné pripojiť doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ktorý však možno nahradiť aj čestným vyhlásením, ďalšou náležitosťou je písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca a stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.

Odpoveďou stavebného úradu na ohlásenie je písomné oznámenie úradu, že proti uskutočneniu vymedzených drobných úprav nemá námietky. Až po obdržaní oznámenia je možné pustiť sa do samotnej rekonštrukcie.

Stavebný úrad však môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce môže uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Tomu, aby sa tak stavebný úrad nerozhodol môžete dopomôcť čo najpodrobnejším opisom vášho zámeru s dôrazom na vysvetlenie otázok týkajúcich sa dodržania bezpečnosti statických konštrukcií stavby, požiarnych predpisov a hlavných zásad v susedských vzťahoch. Plusom je aj priložené kladné vyjadrenie susedov. Taktiež odporúčame priložiť vyjadrenie statika, že rekonštrukciou nedôjde k zásahom do statiky budovy. Je to vybavovanie navyše, no zháňanie podkladov pre vydanie stavebného povolenia by vám zabral oveľa viac času a nervov.