Pri nájme si dajte pozor na poplatky

Ako je to vlastne s platením rôznych poplatkov, keď máte prenajatý byt?

Každá nájomná zmluva musí zo zákona obsahovať presnú výšku nájomného, ale aj výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu, prípadne aj spôsob ich výpočtu.

To znamená asi toľko, že okrem čistej ceny prenájmu (teda toho, čo predstavuje zisk prenajímateľa), musíte mať v zmluve jednoznačne uvedenú a rozpísanú výšku poplatkov za elektrinu, plyn a mesačnej zálohy bytovému družstvu (býva v nej obyčajne zahrnutá cena za dodávku teplej a studenej vody a vykurovanie v zimnom období).

V zmluve sa však môže, ale nemusí objaviť výška mesačných poplatkov za káblovú televíziu a internetové pripojenie. Nenájdete v nej uvedenú ani výšku poplatku za komunálny odpad. Tú si musíte ustrážiť a zaplatiť sami.

Káblovku a internet môžete platiť aj sami za seba

Ak nie sú internetové pripojenie a káblovka zahrnuté v rozpise „úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu“, s najväčšou pravdepodobnosťou si ich budete musieť aktivovať a platiť sami, pretože prenajímateľ obrazne povedané dáva od toho ruky preč a odovzdáva to plne do vašej réžie.

Inak povedané, sami a na svoje meno uzavriete obchodnú zmluvu o dodávke služieb (či pripojení) s poskytovateľom internetového pripojenia a káblovej televízie, ktorého ste si vybrali.

Nevýhodou je, že ak sa rozhodnete vypovedať nájomnú zmluvu a z bytu sa odsťahovať, musíte počítať so zbytočnými nákladmi súvisiacimi s výpovednou lehotou.

Provideri spomínaných služieb ju totiž veľmi často uvádzajú do svojich zmlúv a ak sa necháte odpojiť napríklad v marci, je celkom namieste počítať s tým, že si zaplatíte ešte aj za apríl! Preto je dobré si vždy pred podpísaním zmluvy o pripojení riadne prečítať, čo sa v nej píše o takomto „odchodnom“.

A hlavne veľký pozor! V žiadnom prípade neuzatvárajte zmluvy s viazanosťou! Mohlo by vás to stáť nemalé peniaze na sankciách za predčasné ukončenie zmluvného vzťahu!

Ak ste v iba v nájme, voľte pripojenie bez akejkoľvek viazanosti. Najvýhodnejšia – a dnes čoraz častejšia – je však situácia, keď sa o tieto veci vôbec starať nemusíte, pretože prenajímateľ vám ponúka byt takpovediac „all-inclusive“ – už s internetom aj káblovkou v cene.

Je dobré na to myslieť už pri hľadaní nájmu, pretože toto riešenie je oveľa pohodlnejšie a jednoduchšie. V takom prípade ale trvajte na tom, aby bola výška úhrad za tieto služby zahrnutá a riadne uvedená v nájomnej zmluve.

Nezabudnite platiť za smeti

Medzi ďalšie „úhrady spojené s užívaním bytu“, s ktorými sa určite stretnete, patrí pravidelný ročný poplatok za odvoz komunálneho odpadu.

V tomto prípade – keďže nejde o opakujúcu sa mesačnú platbu – nie je nevyhnutné, aby bol tento poplatok explicitne uvedený v nájomnej zmluve. To je aj dôvod, prečo ho v kalkulácii medzi výškou záloh za elektrinu či plyn, nenájdete.

To ale neznamená, že sa tejto povinnosti môžete vyhnúť. S bývaním v inom meste, ako je to, v ktorom máte trvalý pobyt, súvisí vaša povinnosť prihlásiť sa tam na prechodný pobyt.

No a z toho ďalej vyplýva vaša povinnosť platiť obci (čiže mestu alebo dedine), v ktorom ste takto evidovaní, ročnú taxu „za smeti“.

Jej výška nie je vôbec závratná: v malom meste či obci to môže byť len 10 eur, vo väčšom krajskom meste okolo 30 eur na osobu.

Po uzavretí nájomnej zmluvy a prihlásení sa na prechodný pobyt musíte zájsť najneskôr do 30 dní na obecný či mestský úrad, kde je potrebné nahlásiť vznik tejto poplatkovej povinnosti.

Ak ste sa do bytu nasťahovali napríklad v októbri, nemusíte sa obávať, že zaplatíte za celý rok. Obec vám rozhodnutím vyrubí len pomernú časť poplatku za obdobie troch mesiacov (október až december), ktorú ale musíte zaplatiť do 15 dní.

Nasledujúci rok, keďže ste už evidovaný ako platca, môžete približne v apríli očakávať, že vám na adresu vášho prechodného pobytu príde ďalšie rozhodnutie o vyrubení poplatku. Jeho výška však už bude ročná a musíte ho tiež zaplatiť do 15 dní od vydania rozhodnutia.

Čo však, ak sa do pol roka odsťahujete a odhlásite z prechodného pobytu? Aj na túto eventualitu zákon myslí. V tomto prípade máte nárok na vrátenie pomernej časti ročného poplatku za mesiace, počas ktorých už ste ho neboli povinní platiť.

TEY