Práva a povinnosti nájomníka – 2. časť

V prvej časti sme si povedali, že majiteľ má právo na priebežnú kontrolu bytu.

Že mu musíte nahlasovať poškodenia a poruchy, ktoré sa počas trvania vášho nájmu v byte objavia a ako sa dajú veci riešiť, keď treba uskutočniť rôzne opravy a úpravy.

Tým sa výpočet možných situácií a z toho vyplývajúcich vašich práv a povinností nevyčerpal, takže poďme si rozobrať ďalšie.

Keď chce majiteľ prerábať…

Pozrime sa na celú problematiku teraz aj z druhej strany. Čo keby sa majiteľ jedného krásneho dňa rozhodol, že chce medzi kuchyňou a obývačkou prebúrať nový priechod, alebo že vymení plávajúcu podlahu na celej ploche bytu?

Nuž, rozhodnúť sa tak môže, ale vy s tým musíte súhlasiť. Na to, aby ste však súhlas odopreli, musíte mať vážne dôvody (napríklad zdravotné).

Takže v konečnom dôsledku vlastne aj tak nemáte moc na výber a v dohodnutom termíne a čase musíte majiteľovi umožniť, aby si svoju nehnuteľnosť podľa svojho uváženia zveľadil.

Pozor na poplatky z omeškania

Úplnou samozrejmosťou je, že budete načas platiť nájomné. Termín splatnosti treba vždy dopredu dohodnúť a ukotviť v nájomnej zmluve.

Ak z nejakého dôvodu budete meškať s platbou, je potrebné to dopredu majiteľovi oznámiť, pričom v prípade vašej serióznosti vám pre pár dní určite žiadny problém robiť nebude.

Ak by ste sa totiž hrali na mŕtveho chrobáka, alebo boli príliš nezodpovední a zábudliví, mohlo by vás to stáť zbytočné peniaze navyše.

Majiteľ má totiž právo vyžadovať za omeškanie mesačnej platby nájomného penále. Dnes už patrí klauzula v nájomnej zmluve pojednávajúca o výške penále za každý deň omeškania medzi zlatý štandard.

A vlastne aj samotný zákon hovorí o tom, že ak nezaplatíte nájomné do piatich dní, po jeho splatnosti, ste povinní zaplatiť majiteľovi poplatok z omeškania.

Neplatiť sa neopláca

Ak neplatíte nájomné tri mesiace, majiteľ vám môže zo zákona vypovedať nájomnú zmluvu a zaplatenie nájmu vymáhať súdnou cestou. Aj tu sa však veci dajú pomerne bezproblémovo urýchliť.

Ďalšou dnes už bežnou súčasťou nájomnej zmluvy je ustanovenie, že v prípade neplnenia si povinnosti platenia nájomného zo strany nájomníka, majiteľ môže vypovedať nájomnú zmluvu bez udania dôvodu a dokonca bez výpovednej lehoty.

Takže na platenie nájomného naozaj pozor! Základným pravidlom je, ak sa náhodou dostanete do platobnej neschopnosti, veci urýchlene a na rovinu riešiť s majiteľom.

V takom prípade sa vo väčšine prípadov dá dohodnúť a veci nemusia mať vôbec dramatický priebeh.

Kedy žiadať zľavu z nájomného?

Keď už sme pri platení nájmu, ešte netreba zabudnúť na jedno vaše zákonom upravené právo – pýtať si z nájmu adekvátnu zľavu! Kedy na ňu máte nárok?

Ak na byte napríklad došlo k nejakej výraznejšej havárii (a, samozrejme, nespôsobili ste ju vy) a komfort a kvalita bývania sa vám tým výrazne zníži alebo kvôli nej môžete nehnuteľnosť užívať len obmedzene.

Napríklad ak budete na týždeň „odstavený“ od takej vymoženosti akou je kúpeľňa (napríklad aj vďaka tomu, že prenajímateľ sa rozhodol pre už spomínané „zveľaďovanie svojho majetku“), určite sa s majiteľom porozprávajte o znížení nájomného v mesiaci, keď sa vám táto nepríjemnosť prihodila.

A riešte to hneď – ak sa totiž rozhodnete, že si chcete takúto oprávnenú zľavu uplatniť po viac ako pol roku, máte smolu. Už ste prekročili premlčaciu dobu a toto vaše právo, žiaľ, zaniklo.

Musíte umožniť prehliadky bytu

Ak ste sa z nejakého dôvodu rozhodli vy alebo prenajímateľ vášho bytu ukončiť nájom, musíte rátať s tým, že majiteľ bude mať záujem nájsť si do bytu ďalšie osoby, ktoré tam budú bývať namiesto vás.

Vašou povinnosťou je v tomto prípade po podanej výpovedi a počas trvania výpovednej lehoty umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti prenajímateľa alebo jeho zástupcu.

Vy máte na oplátku zasa právo, aby vás takáto prehliadka alebo prehliadky zbytočne neobťažovali.

Majiteľ by sa vám mal dopredu ozvať a dohodnúť si s vami deň a hodinu, kedy príde aj so záujemcom o bývanie na prehliadku bytu.

Bez toho, aby vám to oznámil, nemôže svojvoľne vstúpiť do vami stále prenajatého bytu – napríklad počas obdobia, keď ste v práci – pretože by tým zasa raz porušil už vyššie spomenuté právo na vaše súkromie.

Výpovedná lehota môže byť aj mesačná

No a keď sme už pri ukončovaní nájmu, povedzme si ešte krátko niečo k výpovedi nájomnej zmluvy.

Najčastejšie sa zmluvy uzatvárajú na dobu určitú, čiže ak sa majiteľ rozhodne, že vám ju nepredĺži, musíte počítať s tým, že uplynutím tejto doby sa nájom pre vás skončí a budete sa musieť odsťahovať.

Ak máte zmluvu na dobu neurčitú, zákon vás chráni trojmesačnou výpovednou lehotou, počas ktorej ešte môžete po podaní výpovede (či už z vašej alebo prenajímateľovej strany) byt využívať.

V zmluve však dnes väčšinou prenajímatelia zvyknú uvádzať vlastnú výpovednú lehotu a v tomto prípade platí to, čo je na papieri, ktorý ste podpísali. Ak je tam klauzula o jednomesačnej „výpovedke“, tak do mesiaca po výpovedi budete musieť byt opustiť.

Samozrejmosťou je, že byt odovzdáte majiteľovi v takom stave, v akom ste sa doňho nasťahovali, ale s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie (s výnimkou vyššie spomínaných prípadov vami vykonaných stavebných úprav na byte).

Ako je to s náhradným bytom?

Nestáva sa to síce často, ale môže nastať situácia, že prenajímateľ vám dá výpoveď z nájmu preto, lebo potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, či svojich rodičov alebo súrodencov.

V takomto prípade máte právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou, vybavením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý musíte vypratať.

Od majiteľa môžete žiadať aj preplatenie nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním!

Ak vám majiteľ nezabezpečí náhradný byt, nezúfajte! Podľa zákona nie ste povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým sa tak nestane.

TEY