Ako sa platí daň z predaja bytu

Pri predaji nehnuteľnosti platíte daň z príjmu z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Daň sa platí z príjmu, teda z toho, čo ste prijali, nie zo sumy určenej v znaleckom posudku. Rozhodujúca je teda suma v zmluve. Tento príjem sa zaráta do daňového základu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa prijal, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci.

Príjem vyplácaný v splátkach na základe kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane), v tom zdaňovacom období, v ktorom bol prijatý.