ako zhodiť     úspech     práca     peniaze     fotenie     opatrovanie

zoznámenie ▷ sobáš ▷ bývanie ▷ deti

Ako postupovať pri kúpe bytu

Dostala som bytAby ste sa vyhli zbytočným problémom pri kúpe bytu spolupracujte s katastrálnym úradom a predávajúcim.

Rozumné je tiež prizvať k procesu kúpi bytu odborníka. Takého, ktorý má praktické skúsenosti s predajom bytov, s prevodom vlastníckych práv a vyzná sa v kúpnopredajných a iných potrebných zmluvách. Takýmto človekom môže byť skúsený realitný maklér alebo právnik.

Základnými úkonmi, ktoré je potrebné v súvislosti s kúpou bytu vykonať sú nasledovné:

  • Overenie nehnuteľnosti. V prvom rade je nevyhnutné preveriť, či nehnuteľnosť, alebo byt nie je zaťažená nejakou ťarchou a či predávajúci je skutočne jediným vlastníkom bytu. Prípadne či sú spoluvlastníci naozaj spoluvlastníkmi bytu. Túto informáciu získate z listu vlastníctva na príslušnom katastrálnom úrade.
  • Príprava dokumentov. Ak je všetko v poriadku, pripravte kompletnú dokumentáciu potrebnú na prevod nehnuteľnosti (bytu). Najdôležitejším dokumentom je kúpna zmluva.

Kúpna zmluva má zákonom určené náležitosti. Zákonom upravujúcim kúpnu zmluvu medzi subjektmi, ktoré sú fyzickými osobami, je Občiansky zákonník. Ak by niektoré z nich v zmluve chýbali, kataster môže vklad prerušiť alebo v prípade podstatných nedostatkov úplne zamietnuť.

Ak ste doteraz kúpu bytu nekonzultovali s odborníkom, v tomto momente by ste to spraviť mali. Budete mať istotu, že ste nezabudli ošetriť žiaden aspekt kúpi bytu a predídete budúcim sporom. V prípade budúceho súdneho sporu, súd prihliada vždy na to, čo je uvedené v kúpnopredajnej zmluve.

  • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad je písomný dokument, ktorý musíte podať na katastri spolu s určeným počtom kúpnych zmlúv, vyhlásením správcu a správnym poplatkom.
  • Vyhlásenie správcu. Vyhlásenie správcu je povinnou prílohou zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru (resp. kúpnej zmluvy), ktorá sa predkladá spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa od vlastníka bytu vyžaduje, aby pred prevodom svojho bytu, resp. nebytového priestoru na inú osobu úplne vyrovnal všetky svoje záväzky voči správcovi.

Správca nevydá potvrdenie, pokiaľ vlastník nemá vyplatené všetky svoje záväzky voči správcovi. Tým sa zamedzuje tomu, aby vlastníkovi, ktorý byt prevádza na inú osobu, zostali na konte nedoplatky z predchádzajúcich ročných vyúčtovaní zálohových platieb. Správca je povinný vyhotoviť vlastníkovi bytu na požiadanie vyhlásenie, v ktorom konštatuje, že k určitému dátumu nemá vlastník nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Tento web prevádzkuje © Miro Veselý.
Kontakt: | miro-vesely.sk | facebook | google+ | instagram | twitter
Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.